Jak zamieszkać

 1. Prośbę o umieszczenie w domu pomocy społecznej składa osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy w ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania.
 2. Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej w ciągu dwóch tygodni jest zobowiązany przeprowadzić wywiad środowiskowy.
 3. Decyzję o wydaniu skierowania i odpłatności za pobyt w placówce wydaje kierownik ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania.
 4. W przypadku odmowy wydania skierowania przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
 5. Po wydaniu przez kierownika ośrodka pomocy społecznej decyzji o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim wydaje decyzję o umieszczeniu.
 6. O terminie przybycia do placówki powiadamia dyrektor Domu.
 7. Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni od 1 kwietnia 2022 roku wynosić będzie 5 090 zł.
 8. Opłatę za pobyt w DPS wnoszą:
  • osoba zainteresowana (mieszkaniec), ale nie więcej niż 70 % swojego dochodu;
  • małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą z ośrodkiem pomocy społecznej;
  • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez rodzinę.

Pomocą służą Państwu pracownicy socjalni Domu pod numerem telefonu 25 757 02 03 wewnętrzny: 105, 127, 141